Regulamin

Warunki Rezerwacji
REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH
I POBYTU GOŚCI W HOTELU
WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa
i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług hotelowych oraz usług
dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady
wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
2. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy
w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
I. Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b. umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie,
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i
współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na
odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w
szczególności pocztę elektroniczną,
d. Usługodawca – Damian Grzonka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: P.P.U.H.
GRANITEX Grzonka Damian ul. Głożyńska 25d 44-313 Wodzisław Śląski NIP: 647-051-32-66
e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być
jednocześnie Gościem,
f. Gość – osoba korzystająca z usług hotelowych lub dodatkowych oferowanych przez Hotel
Amadeus**** w Wodzisławiu Śl. Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
g. Formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy,
wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
h. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za
pomocą znajdującego się na stronie www.hotelamadeus.pl/ silnika rezerwacyjnego (Internet Booking
Extranet),
i. Dokument autoryzacyjny – dokument przesyłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, w postaci
elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: dane o długości pobytu, wysokości

należności za rezerwowany pobyt oraz określający termin wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego
zadatku) za pobyt w Hotelu. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego następuje poprzez dokonanie przez
Usługobiorcę wpłaty na rzecz Usługodawcy kwoty wskazanej w dokumencie autoryzacyjnym, z którą to
chwilą dochodzi pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą do zawarcia umowy o świadczenie określonych
w dokumencie autoryzacyjnym usług hotelowych lub usług dodatkowych oferowanych przez
Usługodawcę.
2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu
strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i
potwierdzić, że akceptuje jego warunki.
II. Sposób dokonania rezerwacji
1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym
posługuje się Usługodawca, niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek
internetowych.
2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu
teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce

internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-
up.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom
korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a. stronę internetową Hotelu i silnik rezerwacyjny (Internet Booking Extranet) znajdujący się na stronie
internetowej Usługodawcy,
b. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej Hotelu i przesłanie go do
Hotelu drogą elektroniczną,
c. złożenie zamówienia na pobyt w Hotelu w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),
d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej tzw. bezpośrednia rezerwacja „z
ulicy” .
III. Proces rezerwacji
1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system
rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą
odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową i zawierają podatek VAT.
Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje
śniadanie lub inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w

systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi
gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, Hotel prześle na
wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer faksu Dokument
autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego bezzwrotnego zadatku
(bezzwrotnej przedpłaty) za rezerwowany pobyt, którego akceptacja następuje poprzez dokonanie wpłaty
wskazanej w Dokumencie autoryzacyjnym kwoty pieniężnej.
IV. Cena za usługi hotelowe oraz usługi dodatkowe
Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych Hotelu Amadeus dostępny jest na stronie
internetowej Hotelu Amadeus www.hotelamadeus.pl, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania
rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej Hotelu Amadeus.
Ceny dostępne na stronie internetowej Hotelu Amadeus podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze
śniadaniem (silnik rezerwacyjny) lub za tzw. pakiet pobytowy (ceny i pakiety), zawierający cenę ze
śniadaniem, obiadokolacją z dodatkowymi usługami SPA lub bez nich. Ceny mogą zawierać również
inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne
dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas
dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.
Cennik usług gastronomicznych i napojów znajduje się w hotelowej Restauracji Amadeus
i w hotelowej kręgielni i Clubie Muzycznym .
V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury
a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Dokonanie płatności jest
warunkiem jej potwierdzenia, o czym Usługobiorca zostaje poinformowany. Rezerwacja uważana jest za
dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez Usługodawcę.
Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu bezzwrotnej przedpłaty
(bezzwrotnego zadatku), o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub
w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Usługobiorcy.
c. Bezzwrotna przedpłata (bezzwrotny zadatek) winien być wpłacony w terminie określonym w
Dokumencie autoryzacyjnym.
d. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez
bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
e. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu Amadeus :
Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN)
Bank ING BANK SA O/Wodzisław Śl.: 57 1050 1403 1000 0004 0090 4660
Wpłaty z zagranicy:
BIC / SWIFT CODE : ING BPL PW
IBAN No. : PL57 1050 1403 1000 0004 0090 4660

f. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa
podatkowego.
g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Hotelowej (tzw.
rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Hotel zastrzega sobie prawo do bezpośredniego pobrania bezzwrotnego
zadatku (lub bezzwrotnej przedpłaty) poprzez obciążenie karty kredytowej w chwili meldunku Gościa (w
obecności Gościa) , jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty kredytowej. W
przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji ma
również zastosowanie forma „bezzwrotnej przedpłaty”.
h. Okres rozliczeniowy w Hotelu Amadeus wynosi 3 dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący
pobyt dłuższy niż 3 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w
terminie 3 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie
prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy
względnie uregulowanie należności za pobyt w Hotelu we wcześniejszym terminie.
i. Korzystanie przez Usługobiorcę z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach tzw. „kredyt Hotel”
umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące
pobytowi gościa, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Recepcji Hotelowej numeru karty kredytowej
gościa z datą jej ważności z jednoczesną zgodą gościa na jej obciążenie lub jej preautoryzację. „Kredyt
Hotel” może również zostać otwarty w przypadku złożenia w recepcji Hotelu depozytu gotówkowego –
do wysokości złożonego depozytu. Naliczanie wartości zamawianych usług hotelowych następuje
zgodnie
z obowiązującym w dacie dokonania zamówienia Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.
VI. Potwierdzenie rezerwacji
a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru
potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej
rezerwacji od Recepcji Hotelu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d poniżej.
b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę bezzwrotnej przedpłaty
(bezzwrotnego zadatku) za pobyt w Hotelu, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Zapłata za pobyt
może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z
karty kredytowej za zgodą Gościa.
c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na
adres Usługobiorcy podany w formularzu.
d. Brak wpłaty bezzwrotnej przedpłaty (bezzwrotnego zadatku) w terminie określonym w Dokumencie
autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje
przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług
hotelowych.
VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.
Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji,
jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na
zasadach określonych poniżej.
Warunki rezygnacji rezerwacji:
W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z
pobytu w wysokości:

50% wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy
14-tym, a 5-tym dniem przed planowanym przyjazdem
100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż
4 dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia.
Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi)
zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu,
względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka
wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.
W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami, Hotel
Amadeus zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych
warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o
anulowanie rezerwacji.
VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.
1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę
określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy
możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z
art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa
o Prawach Konsumenta”).
IX. Ochrona danych osobowych
INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY
P.P.U.H. GRANITEX GRZONKA DAMIAN
ul. Głożyńska 25D, 44-313 Wodzisław Śląski, numer NIP: 647-051-32-66, numer REGON: 270060240
prowadzącego „Hotel Amadeus****”
ul Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śl
dotycząca Państwa danych osobowych
realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych; dalej jako: „RODO”)
Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.U.H. Granitex Grzonka Damian, u. Głożyńska
25D, 44-313 Wodzisław Śl, NIP:647-051-32-66 Regon 270060240 – prowadzącej „Hotel Amadeus****”
u. Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śl. (zwany dalej Administratorem).
W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane
mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO w celu:
Przygotowania , zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o
świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest

dążenie do zawarcia umowy,
Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej
zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania
jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług
Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes
administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności
dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
Podanie przez Państwa danych jest:
a.) dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora
(w wypadku woli jej zawarcia),
b.)całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
marketingowym.
Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem
terminu:
wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego
istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz
na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom
usług,
Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub
podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje
możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na
terytorium USA w związku z usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez
takie podmioty.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych
lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji
(Inspektorem Danych Osobowych Administratora) poprzez adres e-mail: biuro@hotelamadeus.pl
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług
na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała
być wykonana.
3. Reklamacja powinna:
a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres biuro@hotelamadeus.pl ,
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.
XI. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.
U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr
144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem,
iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w
chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
3. Data opublikowania regulaminu 06 12 2018 r.
XII. Dodatkowe informacje
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 12.00
Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia
pobytu, aczkolwiek z zastrzeżeniem, że okres rozliczeniowy jest nie dłuższy niż 7 dni.
Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez Hotel świadczeniami,
w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą
a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.

Dyrekcja Hotelu Amadeus**** Wodzisław Śl.